Laks i norsk havbruk

Nesten all norsk laks går til eksport.

I 2013 eksporterte Norge laks til nærmere 100 land verden over, og den samlede eksportverdien for laks og ørret var 42,2 milliarder kroner. Den samlede eksportverdien av norsk sjømat var over 61 milliarder kroner.

EU er største marked for norsk laks, mens Frankrike er største enkeltmarked, etterfulgt av Polen og Russland.

Klimatiske forhold og en lang kystlinje med kaldt, klart vann og stor vannutskifting gjør det særlig gunstig å drive havbruk i Norge. Langs kysten har generasjoner høstet av havet, og produksjon av fisk gjennom akvakultur er en naturlig forlengelse av denne tradisjonen.

I dag er Norge verdens største produsent av atlantisk laks.

Laks er den dominerende og viktigste kommersielle arten i norsk havbruk til tross for at det hele startet med ørreten i 1959. Siden 1998 har Norge mer enn tredoblet produksjonen av laks, til om lag en million tonn. Utsiktene for de kommende tiårene tilsier at både etterspørsel og produksjon av laks vil øke betydelig framover.

Den norske laksens suksess hviler på at den er et resultat av kontrollert matproduksjon og slik står for en jevn tilførsel til markedene. Mens svært mange andre råvarer fra både land og hav følger faste sesonger, kan fersk laks stå på menyen året rundt. Sjømat fra Norge blir også forbundet med trygg mat og strenge kvalitetskrav i alle ledd.

Basert på livsløpsvurdering har norsk laks fra havbruk generelt sett lavest miljøpåvirkning og kommer best ut når det gjelder utslipp av Co2.

 

Karbonfotavtrykk laksefakta

 

Les mer om våre miljøprosjekter og vår Miljørapport under fanen Miljø