Settefisk

Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et settefiskanlegg. Ved å blande rogn og melke får man befruktede egg. Dette kan skje på settefiskanlegget, men ofte gjøres avlsarbeide og befruktning i spesialiserte anlegg. Måsøval får all befruktet rogn fra AquaGen. Oppdrett av vår settefisk skjer innendørs i ferskvann ved vårt settefiskanlegg på Laksåvika.

Rognen oppbevares i kar, og klekkes etter et visst antall døgn-grader. Yngelen til laksen har etter klekking en sekk på magen (yngelsekk) som gir den næring. Den kalles derfor for plommesekkyngel.

4–6 uker etter klekking begynner yngelen å ta til seg fôr og den kan nå flyttes over fra klekkekaret til et større kar. Den kalles da yngel og er stor nok til å spise vanlig tørrfor tilpasset sin størrelse.

Som for mennesker kan fisken vaksineres for å tåle enkelte sykdommer bedre. Dette medfører en reduksjon i bruk av antibiotika. Ved vaksinering stikkes fisken i buken og det legges inn en blanding av en olje som skal stimulere immunresponsen, og de aktuelle vaksinekomponentene.

Vaksinering

Når lakseyngelen er rundt ett år gammel og ca. 100 gram blir den smolt. Den er klar for å leve i saltvann, og kan settes ut i havet. Smolten blir da fraktet med brønnbåt og satt ut i en merd ved et av våre matfiskanlegg.