Miljørapport

Norsk Fiskeoppdrett er en næring med sterk tilknytning til kyst og natur. Med dette kommer også et ansvar i forhold til å ta vare på dette miljøet for våre etterkommere. Måsøval Fiskeoppdrett AS er bevisst dette ansvaret og bestemte i 2013 seg for å lage en egen miljørapport. Rapporten er i hovedsak ment å være et aktivt redskap til intern bruk i bedriften.

Vi vil sikre at våre ansatte får en helhetlig og god innsikt i hvor vi står, hvilke målsettinger vi har på de ulike områdene, samt planlagte tiltak i bedriften. Rapporten er tenkt å gi våre ansatte en økt forståelse og interesse for hvordan den daglige driften påvirker de ulike miljøaspekt. For å sikre kontinuerlig fokus er det også utarbeidet en egen Miljøplan for bedriften med overordnede og områdespesifikke miljømål.

Vi er av den formening at økt fokus på miljø vil være av vesentlig betydning for å kunne forbedre biologiske så vel som økonomiske resultater ytterligere.

Måsøval Fiskeoppdrett AS skal være en aktiv bidragsyter til en positiv miljømessige utvikling av oppdrettsnæringen. I denne sammenhengen er miljørapporten ment å være en ståstedsanalyse. Måsøval har ved flere anledninger stilt opp for aktører (for eksempel fôrleverandør, vaksineleverandør med flere) som har ønsket å få testet ut sine forskningsresultater i kommersiell skala. For framtiden ønsker vi å prioritere prosjekter som er fundert i dette dokumentet.


Miljørapport 2012

Miljørapport 2013-2014