Runder en halv milliard i omsetning, og bygger oss opp på Island

I løpet av 2017 slaktet Måsøval-konsernet 8.070 tonn og bygge opp biomasse med nesten 2.000 tonn, slik at selskapets konsesjoner ved utgangen av året var 95%utnyttet. Total produksjon i 2017 ble lavere enn det vi er tilfreds med. Årsakene til dett er biologiske utfordringer på spesielt 16 generasjonene knyttet til Yersinia, PD og gjelleutfordringer. Lavere produksjonsvolum gir høyere produksjonskostnad enn hva vi er fornøyd med.

2018 har så langt vært preget av god kontroll med lus, bedre fiskehelse og lavere dødelighet. Måsøval har slaktet drøyt 5.000 tonn i første halvår 2018, det meste ute avlusning i livsløpet. Andre halvår med høyere temperaturer innebærer økt risiko knyttet til lus og fiskehelse. Dersom vi klarer dette på en grei måte, så vil vi slakte ca. 12.500 tonn i 2018.

Måsøval har i de senere år bygd opp kapasiteter på servicebåter, avlusingsfartøy, rensefisk-produksjon og sist i 2017 eget chart på brønnbåt. Dette gir økt trygghet for tilgjengelighet på kritiske kapasiteter, men det er ingen garanti for å lykkes med lus, fiskehelse og produksjon. Vi går fokusert og spente inn i andre halvår 2018.

Vi har de 3 siste årene gjort store investeringer i selskapet Laxar på Island, og bare i 2017 belastet dette regnskapet med et tap på 14,5 millioner. Dette er knyttet til nedskrivning av verdi på biomasse i generasjon 1 på Island. Generasjon 1 slaktes i 4. kvartal 2018. Generasjon 2 er satt ut i juni 2018 med større og flere smolt og vi har ambisjon om slaktestart på denne i andre halvår 2019. Utviklingen av produksjon på Island har så langt gått etter planen.