Kråkøy Slakteri AS

Kråkøy Slakteri AS  på Hongsand er et  lakseslakteri i Roan kommune.

Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Kråkøy Slakteri AS er en hjørnesteinsbedrift for kommunen og sørger i perioder for stor sysselsetting. I dag har bedriften ca. 40 ansatte og ledes av Roger Sørgård, – sønn av Ole Sørgård som er grunnlegger av bedriften.

Måsøval er den den største leverandøren av laks og er således en viktig bidragsyter med tanke på å opprettholde arbeidsplasser i kommunen.

For oss i Måsøval betyr samarbeidet med Kråkøy Slakteri AS mye. Et samarbeid med et slakteri av en slik størrelse gjør det mulig for oss å innfri kundeønsker på en måtes som våre kunder vet å sette pris på. Roger og hans medarbeidere gjør en fantastisk jobb, og deres serviceinnstilling og evne til omstilling på kort varsel gjør dem til en foretrukken samarbeidspartner.

I Norge finnes det per i dag flere slakterier for laks som tar i mot levende laks fra oppdrettere for å slakte og pakke denne for videre distribusjon. Slakteriene ligger sjelden på samme sted som oppdrettsanleggene og fisken fraktes derfor levende til slakteriene i spesialtilpassede brønnbåter. Det benyttes ventemerder ved mottak av levende laks. Dette er tradisjonelle åpne merdsystem som ligger i sjøen utenfor slakteriene.

Kråkøy Slakteri AS fikk sammen med andre bedrifter pålegg av Mattilsynet om å iverksette tiltak for å hindre spredning av smitte i forbindelse med transport av levende laks langs kysten. Det er knyttet spesiell bekymring til pankreassykdom (PD) og i den forbindelse er det laget en forskrift som sier at «slakting av fisk fra akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD skal skje direkte fra brønnbåt.» Denne metoden er kostbar da brønnbåten må ligge inaktiv ved slakteriet i flere timer for lossing.

Da Kråkøy Slakteri AS fikk pålegg om lukket slakt av PD-fisk så de seg om etter alternative løsninger til direkteslakt fra brønnbåt. Dette førte til inngåelse av en avtale med SINTEF Fiskeri og Havbruk (SFH) i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge.  Samarbeidet gikk ut på å prosjektere og ferdigstille en lukket ventemerd for sanitærslakting og er et samarbeid mellom flere utstyrsleverandører i tillegg til ulike fagmiljø innad i SFH. Målet er å ende opp med et system hvor brønnbåten leverer på normalt vis til ventemerden uten ekstra tidsforbruk ved lossing.

Merden vil være lukket og avløpsvannet vil bli renset for å unngå utslipp av eventuell smitte til nærområdet. Samtidig vil velferd og kvalitet opprettholdes og dokumenteres ved hjelp av omfattende overvåkning og prøvetaking. Kråkøy slakteri AS har i dag innfridd Mattilsynet sitt krav og er i ferd med å montere og teste systemet. Det er deadline på det nye systemet i Mai, og lykkes dette kan de ta imot laks lukket fra brønnbåt og la den stå lukket i presenning. Mattilsynet er involvert i prosessen og vil gjennomgå dokumentasjonen på systemet. Dersom prosjektet blir en suksess kan det vise vei for andre aktører og være et alternativ for håndtering av lukket slakt.

Vi i Måsøval setter stor pris på Kråkøy Slakteri AS sin satsing og evne til å se løsninger. Prosjektet er etter vår mening et viktig bidrag til en bærekraftig næring.