Energiledelse

Måsøval Fiskeoppdrett As sitt miljøfokus har resultert i en gjennomgang av bedriften i sin helhet, og gjennom dette arbeidet har vi rettet fokuset også mot energibruken og våre energibærere.

En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid. Det kan benyttes til drive en maskin eller kjøretøy. En energibærer kan være en springfjær, elektrisk batteri, kapasitator, trykkluft, oppdemmet vann, hydrogen, petroleum, kull, treverk og naturgass.

Å oppnå suksess med energiledelse handler ikke bare om å etablere et system, men like mye om å få klar forankring og oppbacking i bedriftens ledelse. I Måsøval er dette god forankret i hele organisasjonen. Når man har etablert energiledelse som en del av bedriftens ledelsessystemer og der energi er en faktor som rapporteres og følges opp på lik linje med andre kritiske parametere for bedriften, vil man kontinuerlig kunne avdekke og angripe nye muligheter. Disse vil igjen bidrar til reduserte energikostnader og et bedre klimaregnskap.

Jobben med Energiledelse skal bidra til å sikre optimal produksjon og bruk av energi i vår virksomhet og den skal være et verktøy for å bidra til at lønnsomme adferds- og investeringstiltak blir identifisert og gjennomført. Vi er av den formening at redusert energibehov gir reduserte kostnader, bedre miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Med utgangspunkt i arbeidet med energiledelse er det utarbeidet følgende effektiviseringsmål for bedriften:

 

Hovedmål:
Måsøval Fiskeoppdrett AS skal jobbe systematisk med energieffektivisering gjennom å oppnå kontroll og kontinuerlig forbedre energiytelsene.

 

Delmål:

  1. Alle matfiskanlegg skal elektrifiseres inne 2016
  2. Lysstyring av fisken skal energieffektiviseres
  3. Energibruken skal kartlegges og det skal utvikles en liste med tiltak som kan settes i gang for å forbedre energiytelsen.